นครปฐมเปิดกิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ (ระดับภูมิภาค)เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 49 ปี

วันที่ 8 มีนาคม 2566 ที่พื้นที่แปลงโคก หนอง นา โมเดล นายสมชาย ทักษิณาวัฏ บ้านหนองจอก หมู่ที่ 16 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำ (ระดับภูมิภาค) และเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 49 ปี เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ด้านการส่งเสริมการออม และการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

          โดยนางสาวทิพพรรณ ไชยูปถัมภ์ พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ ปี2517 โดยการนำของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน โดยได้เริ่มทดลองดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 จำนวน 2 แห่งได้แก่ บ้านในเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล และบ้านขัวมุง หมู่ที่  ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสต่อมา  จึงกำหนดให้วันที่ 6 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกำหนดให้วันที่ 6 – 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์การประหยัดและการออมของประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม โดยส่งเสริมการออมของประชาชนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตต่อไป

             กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการดำเนินการภายใต้หลักการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนคือ การพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจกัน พัฒนาคนให้มีศักยภาพในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือกันและกัน ร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองเกิดการเรียนรู้การทำงานในรูปแบบกระบวนการกลุ่มและใช้เงินสัจจะเป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก ปัจจุบันจังหวัดนครปฐม มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 105 กลุ่ม สมาชิก 15,498 คน เงินสัจจะสะสม จำนวน 205,907,805   สมาชิกกู้ยืมจำนวน 5,146 คน รวมเป็นเงินกู้ยืม จำนวน116,408,807 บาท

        ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ให้จังหวัดนครปฐมเป็นที่ตั้งการจัดกิจกรรมฯ (ระดับภูมิภาค) จังหวัดเป้าหมายได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและส่วนราชการหน่วยงานภาคีการพัฒนาจำนวนรวม 100 คน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts