นครปฐม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม วันที่ 5 กันยายน 2565

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปร…

Read More

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสามัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญ บุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัล “อาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566”

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสามัครกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการด…

Read More

นครปฐม ประชุมการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น ๕ศาลากลา…

Read More