นครปฐม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม วันที่ 5 กันยายน 2565

วันที่ 5 กันยายน ..2565 เวลา 10.00 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,932 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ จำนวน 565 คน สาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 159 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 166 คน สาขานิติศาสตร์ จำนวน 16 คน สาขารัฐศาสตร์จำนวน 13 คน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 212 คน สาขาเทคโนโลยี จำนวน 10 คน สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 242 คน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน สาขาบัญชี จำนวน 92 คน สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 35 คน สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 392 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 25 คน ระดับปริญญาเอก จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 1,964 คน

 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ราย ได้แก่

1. นายวัฒนา รัตนวงศ์ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. นายสุทธิ มะหะเลา ปริญญาเทคโนโลยีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 

ในรอบสอง เวลา 14.00 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา2560 – 2562 ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,644 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาครุศาสตร์จำนวน 379 คน สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 449 คน สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 8 คนสาขาบัญชี จำนวน 185 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 274 คน สาขานิติศาสตร์จำนวน 34 คน สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์ จำนวน 94 คน สาขาเทคโนโลยี จำนวน 4 คน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 21 คน สาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 88 คน สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 108 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 26 คน ระดับปริญญาเอกจำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 1.676 คน

 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน3 ราย ได้แก่

1. นายมงคล   ศิริพัฒนกุล ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ 

2. นายบรรหาญ  เนาวรัตน์ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

3. นายสุเทพ   โชคมีสุข   ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 

รวมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 3,640 คน

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมภาคตะวันออกมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น น้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายมาปรับใช้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนฐานราก โดยมีกลไกการพัฒนานักศึกษาวิศวกรสังคม เพื่อสร้างความสามารถในการบริหารจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ก่อให้เกิดการจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐานผลักดันโครงการ วิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในจังหวัดฉะเชิงเทราในทุกมิติ

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น โดยเฉพาะการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่นทุกมิติ ทางการศึกษาร่วมกับ South East Asia Center (SEAC) มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพครู รวมถึงมีการพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สมรรถนะด้านดิจิทัล บูรณาการศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมความรักและความภูมิใจในท้องถิ่นของตน

Related posts