นครปฐม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม วันที่ 6 กันยายน 2565

วันนี้ (6 .. 65) เวลา 10.00 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา2560 – 2562 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,034 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาครุศาสตร์จำนวน 730 คน สาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 732 คน สาขาศิลปะ จำนวน 42 คน สาขารัฐศาสตร์ จำนวน 223 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 214 คน สาขานิติศาสตร์จำนวน 93 คน

 

 

ในรอบสอง เวลา 14.00 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา2560 – 2562 ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,953 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์จำนวน 748 คน สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 19 คน สาขาเทคโนโลยี จำนวน138 คน สาขาบริหารธุรกิจ จำนวน 658 คน สาขาบัญชี จำนวน 197 คน สาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 62 คน สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 131 คน ระดับปริญญาโทจำนวน 67 คน ระดับปริญญาเอก จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 2.030 คน รวมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 4,064 คน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มีพันธกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ .. 2547 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน ในและต่างประเทศ ด้านการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อสร้างและประยุกต์ใองค์ความรู้ และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและใช้หลักธรรมาภิบาล

Related posts