พช. สุดปลื้ม หนึ่งเดียวของมหาดไทย คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ ปี 64 เป็น 1 ใน 4 ของประเทศ หน่วยงานที่กวาด PMQA ครบทุกรายหมวด

พช. สุดปลื้ม หนึ่งเดียวของมหาดไทย คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ ปี 64 เป็น 1 ใน 4 ของประเทศ หน่วยงานที่กวาด PMQA ครบทุกรายหมวด

วันที่ 17 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่กรมการพัฒนาชุมชนที่สามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ได้ถึง 6 รางวัล ประกอบด้วย 1) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จำนวน 1 รางวัล คือ หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 2) สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 1 รางวัล คือ ผลงาน “การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” 3) สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ผลงานเปิดใจใกล้ชิดประชาชน โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ และสารัชไรซ์ แบรนด์ขับเคลื่อนสู่บุรีรัมย์โมเดล การได้รับรางวัลเลิศรัฐในครั้งนี้ ทำให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็น “หน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวของกระทรวงมหาดไทย” ที่ได้รับรางวัล PMQA ครบทุกรายหมวด ทำให้กรมการพัฒนาชุมชนได้ก้าวขึ้นเป็นหน่วยงานภาครัฐ ลำดับที่ 4 ของประเทศ ที่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และด้วยความตั้งใจของบุคลากรในองค์กร เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการได้รับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยผลงานการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภายในองค์กร การดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กรมการพัฒนาชุมชน มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวม 97.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : AA เป็นลำดับที่ 10 ของหน่วยงานส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จากทั้งหมด 146 หน่วยงาน

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน และความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กร มุ่งเน้นการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะบูรณาการอย่างต่อเนื่อง จนทำให้กรมการพัฒนาชุมชน สามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ได้ถึง 6 รางวัล ได้อย่างสำเร็จ นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาวพัฒนาชุมชนทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแห่งความมานะในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน จนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ Change for Good เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในทุกเรื่อง ทุกด้าน ทุกมิติ ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ นางวิไลวรรณ ไกรโสดา นายนิวัติ น้อยผาง และนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เข้ารับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

Related posts