นครปฐม ลงนามความร่วมมือวาระหมวกนิรภัย นครปฐมเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

จังหวัดนครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วาระหมวกนิรภัยนครปฐมเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %” เพื่อร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างกระแส และตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย

วันที่ 21 กันยายน 2564 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พันเอก พงษ์สวัสดิ์ ภาชนะทิพย์รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครปฐม พันตำรวจเอกสุรชัย สุกใส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 35 หน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านการประชุมทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 81หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วาระหมวกนิรภัยนครปฐมเมืองปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 %”

โดยร้อยตำรวจตรีสัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นสาธารณภัยที่มีสถิติสูงสุดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เป็นสาเหตุที่คร่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจากสถิติพบว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตซึ่งมีพฤติกรรมความเสี่ยงจากการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 46.79 และมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี จังหวัดนครปฐม จึงต้องกำหนดให้เป็นวาระจังหวัด โดยระดมสรรพกำลังของทุกภาคส่วนความร่วมมือในพื้นที่ มาร่วมกันสร้างกระแสการรับรู้ และความตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต์ เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการขับเคลื่อนภายในองค์กร สู่การขยายผลภายนอกไปยังประชาชน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบหมวกนิรภัยให้กับหน่วยงานที่มีประชาชนมารับบริการจำนวนมาก รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบายอย่างจริงจัง เช่น การประกาศเขตควบคุมวินัยจราจร พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการขับเคลื่อน วาระจังหวัด วาระหมวกนิรภัยอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts