โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม Super Big Cleaning Day โครงการจิตอาสา พัฒนาโรงพยาบาลนครปฐม

วันที่ 4 เมษายน 2561 ที่บริเวณโรงพยาบาลนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรม Super Big Cleaning Day โครงการจิตอาสา พัฒนาโรงพยาบาลนครปฐม เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม ชมรมผู้สูงอายุ อาสาสมัครสาธารณสุข บุคลากรในโรงพยาบาล และประชาชน ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยการดูแลปรับปรุงและทำความสะอาดโรงพยาบาล อีกทั้งสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการดูแลสถานที่ราชการร่วมกัน ตลอดจนสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้น่าอยู่อีกด้วย

นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวว่า จากการให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลนครปฐม ในการรักษาโรคและดูแลสุขภาพประชาชนในทุกกลุ่มทุกวัย ได้ครบรอบการเปิดให้บริการ ในปีนี้ครบ 66 ปี ดังนั้นเพื่อความเชื่อมั่นในคุณภาพบริการที่ดี ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ถูกคน และถูกใจ ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ โรงพยาบาลนครปฐมจึงมีแนวคิดในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และปลอดภัย เพื่อพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนที่มารับบริการ

Related posts