นครปฐม มรน.สืบสานพระราโชบายฯ จับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สืบสานพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาผ่านองคมนตรี จับมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก ลงนามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนาในโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา(University as a Marketplace) ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หอประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษาฯ  โดยมี นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชต  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีลงนามฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา

อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่ามหาวิทยาลัยฯ ร่วมกับนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ ระหว่างราชการส่วนภูมิภาค ภาควิชาการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กหรือ SMEs เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และประสานความร่วมมือ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก ให้สอดข้องกับความต้องการของผู้บริโภค (Demand driven) และเพื่อสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น โดยผ่านการจัดนิทรรศการหรือDigital Market Platform มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) โดยการประสานความร่วมมือจากพาณิชย์จังหวัด และพัฒนาการจังหวัดในภูมิภาคตะวันตก 6 จังหวัด ประกอบด้วย นครปฐมสุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา การคัดเลือกผู้ประกอบการ และผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา (University as a Marketplace) ประจำปีงบประมาณ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย  รองอธิการบดีฯ กล่าวว่าเริ่มเวลา 10.00 . กล่าวต้อนรับโดย อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลังจากนั้นกล่าวเปิดและบรรยายหัวข้อ นโยบายจังหวัดนครปฐม ในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และบรรยายหัวข้อ นโยบายการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายพิธีลงนามความร่วมมือ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด และพัฒนาการจังหวัดภูมิภาคตะวันตก ปิดท้ายด้วยการชมนิทรรศการของผู้ประกอบการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจำนวน18 บูธ

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครปฐม ที่อยู่85 ถนนมาลัยแมน .เมือง .นครปฐม 73000 หรือโทร034-261093

Related posts