สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดประชุมสื่อสารประเด็นสำคัญจากภาครัฐสู่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารประเด็นที่สำคัญ รวมทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

วันที่ 27 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นางพัชรี เรือนอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมสื่อสารประเด็นสำคัญจากภาครัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารประเด็นที่สำคัญ รวมทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบประเด็นการสื่อสารที่สำคัญ และขอความร่วมมือหน่วยงาน             ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน ประกอบด้วย เรื่องสื่อสารที่สำคัญในประเทศ 7 เรื่องได้แก่ การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรับการเปิดประเทศในปี..2565  การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19 ผ่อนคลายลง  ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด – 19 แบบเชิงรุก  ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New Normal เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ในระยะยาว        การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว  การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย การปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ  เรื่องสื่อสารสำคัญด้านต่างประเทศ 4 เรื่อง ได้แก่ Tech and Innovation นวัตกรรมไทย               ไฮเทคโนโลยี Health Care สาธารณสุขไทยในระดับโลก Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ และ Thai Culture…Universal Soft Power วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล

                 นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อเสนอแนะ ในด้านการผลิตสื่อ การจัด   ทำข่าว และกิจกรรมต่าง เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด และเป็นการสร้างช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในประเด็นการสื่อสารที่สำคัญไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

Related posts