จังหวัดนครปฐมเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะธรรมยุตประจำปี 2565 เพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติสมถะวิปัสสนา ตามแนวสติปัฏฐาน 4 สามารถปฏิบัติเองและอบรมสั่งสอนได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 3 มีนาคม 2565 ที่วัดสระกะเทียม ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัคนครปฐม สมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธานเปิดพิธีการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะธรรมยุตประจำปี 2565 ในความอุปถัมภ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ 12 จำนวน 100 รูป โดยมี พระเถรานุเถระ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธี

ซึ่งคณะธรรมยุตได้จัดสรรงบประมาณในโครงการอุดหนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2565 เพื่อให้จัดดำเนินการโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะธรรมยุตประจำปี เพื่อหน้าที่อันสำคัญของพระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาท มี 2 ประการ หนึ่งคือ การศึกษาเล่าเรียน พระธรรมวินัย เรียกว่า คันถธุระ และสองคือ การอบรมกาย วาจาใจ ตามแนวทาง ไตรสิกขา อันได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาธุระ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวิปัสสนาธุระ เพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ ในวิธีการปฏิบัติสมถะวิปัสสนา ตามแนวสติปัฏฐาน 4 สามารถปฏิบัติเองและอบรมสั่งสอนได้อย่างถูกต้อง

คณะธรรมยุต ได้มีมติให้จัดโดรงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะธรรมยุตเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีพระเข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ จำนวน 100 รูป ในระหว่างวันที่ 3 – 22 มีนาคม 2565 รวม 20 วัน วัดสระกะเทียม ตำบลสระกะเทียมอำเภอเมืองนครปฐม และให้นิมนต์พระเถระที่มีวุฒิภาวะทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ตลอดจนเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมของคณะธรรมยุต ที่มหาเถรสมาคมได้มีมติตั้งไว้ตามวัดต่างๆรวมทั้งผู้ที่เคยรับการฝึกอบรมมาแล้ว มาเข้ารับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในโครงการนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างแท้จริง และให้นิมนต์พระวิปัสสนาจารย์ผู้มีประสบการณ์มีผู้ศรัทธาเลื่อมใส ในสำนักปฏิบัติธรรม มาถวายความรู้หรือแนะแนวในข้อปฏิบัติด้วยวิธีการสอนตามหลักมหาสติปัฏฐานและจตุรารักข์ด้วย

************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ข่าว

Related posts