นครปฐม เปิดโครงการนครปฐมร่วมตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว “สูงวัยมีกำลังใจ ครอบครัวไทยอบอุ่น” เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำลบางปลา อำเภอบางเลน

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการนครปฐมร่วมตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัวประจำปี 2565 “สูงวัยมีกำลังใจ ครอบครัวไทยอบอุ่นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้น เพื่อตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลที่อุทิศตนเพื่อครอบครัวและสังคม สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของครอบครัว

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายอำเภอบางเลน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้นำท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำลบางปลา อำเภอบางเลนพร้อมมอบป้ายศูนย์ฯ ให้กับประธานและคณะกรรมการในแต่ละท้องถิ่น/ตำบล มอบเงินให้กับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และมอบชุดขวัญกำลังใจ เพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุในครัวเรือนเปราะบาง ต่อไป

Related posts