จังหวัดนครปฐมมอบเตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 (หลวงพ่อเงินอนุสรณ์) ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานส่งมอบเตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้ และชุดตัด/สับ ชุดกลั่นน้ำส้มควันไม้ ตามโครงการเสริมสร้างการผลิตด้วยนวัตกรรม โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อนำของเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ไม้ฟืน มาผลิตถ่านไม้ใช้ในครัวเรือน และใช้สารชีวภาพน้ำส้มควันไม้ ทดแทนการใช้สารเคมีกำจัดแมลงให้กับเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรหันมาใช้สารชีวภาพน้ำส้มควันไม้ทดแทนการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรมากขึ้น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วม และได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานเตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้ และชุดตัด/สับ ชุดกลั่นน้ำส้มควันไม้ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลดอนยายหอม, เทศบาลเมืองไร่ขิง, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่, องค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง, องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม, องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร และองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา

นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงาน แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนยายหอม เพื่อให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงาน ด้วยการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน ลดรายจ่ายด้านพลังงาน เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาขาดแคลนด้านพลังงานไฟฟ้า อีกทั้งสร้างจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อให้การดำเนินงานของอาสาสมัครพลังงาน หรือ อส.พน. ปฏิบัติกิจกรรมสร้างแรงจูงใจผ่านกิจกรรมโครงการนำร่องบ้านประหยัดพลังงานและแข่งขันผู้ที่มีผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าดีเด่น มีผู้เข้าร่วมการคัดเลือกจำนวน 135 ครัวเรือน ตามแนวทาง 1 อส.พน. ขยายผล 5 ครัวเรือน โดยจัดเก็บใบเสร็จค่าไฟฟ้าจากครัวเรือน จำนวน 3 เดือนเดียวกันของปี 2560 เป็นตัวเปรียบเทียบการลดใช้พลังงาน เพื่อร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

Related posts