เทศบาลเมืองนครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลเมืองนครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองนครปฐม เวลา 11.30 น. เทศบาลเมืองนครปฐม นายณัทพงศ์ ถ้ำเพชร์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนครปฐม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน ทั้งสิ้น ๔๘๓ คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการศึกษาดูงานวันนี้ มีการบรรยายแนะนำการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร รวมถึงชมการสาธิตทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่เทศบาลเมืองนครปฐม เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงชมการสาธิตทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยวิทยากรหมอดินอาสาตำบลนครปฐม
นายชาตรี เกิดโถ การศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีการเกษตร ราชภัฎนครปฐม หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกับชมช็อป สินค้าด้านการเกษตรอินทรีย์ และสินค้าหัตถกรรมในชุมชนอีกด้วย

Related posts