นครปฐม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม วันที่ 9 กันยายน 2565

วันนี้ (9 .. 65) เวลา 10.00 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,116 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ จำนวน 541 คน สาขาการแพทย์แผนไทย จำนวน 139 คน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 112 คน สาขาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 156 คน สาขาวิทยาศาสตร์จำนวน 1,168 คน

 

ในรอบสอง เวลา 14.00 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา2560 – 2562 ระดับปริญญาตรี จำนวน 1,683 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาศิลปศาสตร์จำนวน 1,214 คน สาขาศิลปะ จำนวน 10 คน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 20 บาทสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 27 คน สาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 17  คน สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 395 คน

 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ราย ได้แก่

1. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2. นายปิติ ภิรมย์ภักดี  ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3. นายสมชาย อัศวเศรณี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

4. นายเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5. นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

 

 

รวมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 3,799 คน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ่งพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ให้ทันสมัย ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นพลเมืองดิจิทัล มีทักษะทางอาชีพ สามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการในปัจจุบัน ส่งเสริมการสร้างงานวิจัย นวัตกรรมและภาคีเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติ วางระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สาย เพื่อบริหารจัดการองค์กรให้มีความเป็นเลิศ ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และสาขาจำเพาะภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประจำปีการศึกษา 2560-2562

โทร. 080-5635546, 085-5071991, 088-644-6356 / e-mail: rajabhat.pr@gmail.com

Related posts