มรน.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยยุธ  มณีรัตน์  รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีและลงนามสมุดถวายพระพร  ทั้งนี้ในความของคำกล่าวถายพระพรชัยมงคล ความว่า

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ ดร.ชัยยุธ มณีรัตน์รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ที่มาพร้อมกันอยู่ ที่นี้ ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลี    พระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา มีพระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทย     ดั่งที่ได้ปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระจริยวัตรที่งดงาม พระปรีชาสามารถและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้   พระกรณียกิจนานัปประการด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ ทรงเป็นผู้นำทางความคิดด้านกฎหมาย มีความมุ่งมั่นในการทรงงานพัฒนาปฏิรูประบบยุติธรรมและตุลาการ ขจัดความรุนแรงแก่สตรี น้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ไหลรินสู่ผู้ก้าวพลาดในชีวิตผ่านโครงการกำลังใจ ช่วยเหลือกลุ่มคนที่ขาดโอกาสทางสังคมอย่างผู้ต้องขังหญิง ทรงดำริจัดตั้งโครงการกำลังใจ นำไปสู่ความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก ทรงเป็นต้นแบบความสำนึกดี มีความห่วงใยต่อพสกนิกร ขจัดทุกข์บำรุงสุขอาณาประชาราษฎร ตามรอยพระราชบิดาโดยไม่ทรงเห็นกับความเหน็ดเหนื่อยยาก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อีกยังทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณตลอดมา พสกนิกรต่างชื่นชมในความเข้มแข็ง อดทน และแข็งแกร่งของพระองค์ที่สะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นในพระราชหฤทัยที่ทรงเป็นทหารอย่างเต็มพระองค์ สมพระเกียรติยศ พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวง ราชสาริณี สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สายพระเนตรและรอยยิ้มที่อบอุ่นในวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ ภาพแห่งความอบอุ่นเปี่ยมล้น ด้วยพระเมตตาแก่บัณฑิต ผู้ปกครองและพสกนิกร ต่างสำนึกถึงในพระกรุณาจารึกจดจำในความทรงจำ ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดินไม่รู้ลืม พระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญ เป็นพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล ขอถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระ เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหา วัชรราชธิดา ขอทรงหายจากพระอาการประชวร เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีพระพลานามัยแข็งแรง พระพรรษายืนนาน สถิตสถาพร เป็นมิ่งขวัญร่มฉัตร แก่ปวง ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสืบไป ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

Related posts