ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี 2566

ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี 2566

พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติกองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้กล่าวให้โอวาทแก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน ตอนหนึ่งว่า “วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่รักทุกคน ขอให้ทุกคนระลึกไว้เสมอว่า ทุก ๆ คนคือความหวัง และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในสังคม ขอให้น้อง ๆ ทุกคนรู้จักหน้าที่ของตนเอง โดยเฉพาะหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นค้นคว้าหาความรู้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนต่อไป ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ที่ว่า รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของรัฐบาล และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักสิทธิหน้าที่ต่อตนเองและสังคม เสริมสร้างการพัฒนาในด้านร่างกาย สติปัญญา ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้แสดงความรู้ความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิของชาติ และความเป็นทหารอาชีพ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าชมการแสดงทางทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพอากาศอีกด้วย

สำหรับในปีนี้ กองทัพอากาศได้จัดให้มีกิจกรรมทั้งการแสดงภาคอากาศ และภาคพื้น โดยกิจกรรมภาคอากาศ ได้จัดแสดงการบิน (Air Show) ของอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ ที่บอกเล่าเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจปกป้องน่านฟ้าไทย อาทิ
• การบินผ่านพิธีเปิด ด้วยเครื่องบิน F-16
• การบินแสดงสมรรถนะอากาศยาน ด้วยเครื่องบิน DA-42, CT-4E, PC-9 และ JAS-39
• การบินต่อสู้ในอากาศและการบินโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบิน F-16 และ T-50
• การบินค้นหาและช่วยชีวิต ด้วยเฮลิคอปเตอร์ EC-725
• การบินผ่านสนามบิน ด้วยเครื่องบิน F-16 และ T-50
• การแสดงบินหมู่ 4 และบินแสดงสมรรถนะ ด้วยเครื่องบิน DA-42, CT-4E และ PC-9
• การบินผ่านปล่อยควันสี ด้วยเครื่องบิน AU-23

ด้านกิจกรรมภาคพื้น ประกอบด้วย การตั้งแสดงอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ รวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงทางทหาร การแสดงของนักเรียนทหาร การแสดงบนเวทีโดยศิลปินและวงดุริยางค์ทหารอากาศ การจัดนิทรรศการของกองทัพอากาศและหน่วยงานภายนอก โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เครื่องเล่นกีฬา ของเด็กเล่น อาหาร และเครื่องดื่ม จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน

นอกจากนี้ กองทัพอากาศยังได้มีการถ่ายทอดสดการแสดงการบิน (AIR SHOW) ทางเว็บไซต์ www.rtaf.live และเฟชบุ๊ก “กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air- Force” เพื่อให้เด็กๆ และผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมงานที่โรงเรียนการบินได้รับชมด้วย

กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
14 มกราคม 2566

Related posts