สภากาชาดไทย ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ร่วมในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ของ กทม.

สภากาชาดไทย ปลูกต้นไม้ 2,000 ต้น ร่วมในโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ของ กทม.

วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม .. 2566 เวลา 10.00 . นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานในงานปลูกต้นไม้ระหว่างสภากาชาดไทยและกรุงเทพมหานคร ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสภากาชาดไทยและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นการสร้างความตระหนัก และเป็นองค์กรแห่งการสนับสนุนแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ซึ่งสภากาชาดไทยได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดให้ภาวะโลกร้อนเป็นหนึ่งใน Central Theme เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในสภากาชาดไทยได้กำหนดเป็นนโยบายและแผนงานในการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมใน ปี 2566

สภากาชาดไทย โดย สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด จึงได้กำหนดจัดโครงการรวมพลังอาสาสมัครกาชาด ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่น ร่วมกับกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ โดยการปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์สาเหตุเบื้องต้นของการเกิดก๊าซเรือนกระจก อันเป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังสร้างให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยได้รับพลังความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร อาสาสมัครกาชาด อาสายุวกาชาด จำนวนกว่า 900 คน และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการดังกล่าว

Related posts