รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม (แห่งใหม่) เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่กว้างขวาง สะดวก ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 23 มกราคม 2566 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานจัดหงานจังหวัดนครปฐม (แห่งใหม่) โดยมี พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง เจ้าคณะภาค 14 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วย นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางสาวบุณยวีร์ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีในครั้งนี้

นายไพโรจน์ โชติเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้จัดสรรงบลงทุน สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม บุญที่ดินราชพัสดุจำนวน 3 ไร่ วงเงินทั้งสิ้น 24,404,717 บาทถ้วน เป็นอาคาร 2 ชั้น เพื่อให้บริการประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภารกิจด้านการส่งเสริมการมีงานทำ การควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว การคุ้มครองคนหางาน และงานสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งได้มีพิธีการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ทั้งนี้การก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม แล้วเสร็จสมบูรณ์และได้ย้ายที่ทำการมาปฏิบัติงาน อาคารแห่งใหม่นี้  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 พร้อมที่จะให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการต่อไป

**************************************************

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมภาพ/ข่าว

Related posts