จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสร้างความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนสร้างตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน

วันที่ 24 มกราคม 2566 ที่บริเวณทางข้ามหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และโรงเรียนอนุบาลนครปฐม .เมืองนครปฐม  .นครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพร้อมปล่อยขบวนเดินรณรงค์ โดยมีนายอำเภอเมืองนครปฐม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  ผู้แทนโรงเรียนอนุบาลนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม อาสาสมัคร มูลนิธิ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายนพดล คำนึงเนตร  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า         ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดให้วันที่ 21 มกราคม 2566 เป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และรำลึกถึงแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัควัตรจริยากุล (หมอกระต่าย) ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจากไป  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนร่วมสร้างความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ได้ให้ความสำคัญในการสร้างตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงสถาบันการศึกษาได้เห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนการดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัย

โอกาสนี้จังหวัดนครปฐม จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ เทศบาลนครนครปฐม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โรงเรียนอนุบาลนครปฐม ส่วนราชการบริเวณริมถนนเทศา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม อาสาสมัคร มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดนครปฐม บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด บริษัทโอตานิเรเดียล จำกัด  และโรงเรียนขับรถนครปฐม อี.ไดรเวอร์ เพื่อร่วมกันสร้างให้เกิดกระแสและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ข่าว

Related posts