จังหวัดนครปฐม จัดโครงการอุตสาหกรรมอาสาบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566

วันที่ 23 มี.. 66 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอุตสาหกรรมอาสาบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566 โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมประชาสัมพันธ์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุสาหกรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สืบเนื่องจากภาวะโรคระบาด Covid-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อ และต้องการใช้โลหิตจำนวนมาก ประกอบกับผู้บริจาคโลหิตลดจำนวนลงทำให้โลหิตเกิดการขาดแคลน โดยภาครัฐได้มีการเชิญชวนให้ประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ผู้ป่วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานราชการหนึ่งที่กำกับ ดูแลด้านโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีบุคลากรและผู้ใช้แรงงานจำนวนมากที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตระหนักดีในเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ จึงได้รณรงค์เชิญชวนผู้ประกอบกิจการโรงงานและเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566 ตลอดจนเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้และร่วมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ และยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จักได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพื่อนมนุษย์ นอกจากนี้เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสนับสนุนให้บุคลาการในสังกัด และเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมได้ร่วมกระทำความดีมุ่งมั่นดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร โดยร่วมดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ก่อให้เกิดจิตำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม เครือข่ายภาคอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม จำนวน150 คน

…………….

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts