จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกรและชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่วัดพุทธธรรมรังษี ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยนางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จัดขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการแก่เกษตรกร ชุมชนให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มีการบริการจัดการที่เป็นระบบสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพทางการเกษตรให้กับเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว โดยมีคลินิกพืช ดิน สัตว์ และคลินิกประมง รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบประกาศนียบัตรรางวัลการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด การประกวดยุวเกษตรกรดีเด่น และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ตลอดจนมอบกล้าผัก เมล็ดพันธุ์ผัก และพันธุ์ปลาแก่ผู้แทนเกษตรกรจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ และการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ของส่วนราชการต่างๆ อีกด้วย

…………….

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts