ยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม เป็นประธานเปิดการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม เป็นประธานเปิดการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันที่ 24 มีนาคม .. 2566 เวลา 09.30 . ห้องประชุมอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) ครั้งที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม และ นายยศสรัล พิมพา สาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม กล่าวรายงาน

เพื่อกำหนดประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงกลวิธีในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติภายใต้อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน ขับเคลื่อนไปในทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย่างเป็นองค์รวมมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

นายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภอเมืองนครปฐม ประธาน พชอ. อำเภอเมืองนครปฐม ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ(พชอ.)โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวทางประชารัฐว่า

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ   คือการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน  เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีความเป็นเจ้าของและภาวะ    การนำร่วมกัน โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือใน การนำไปสู่การสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัว และชุมชนและ DHB เป็นจุดคานงัดสำคัญ (Main Lever) เปลี่ยนฐานของระบบและบริการ”     

โดยมีการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับพื้นที่โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็น ศูนย์กลาง”  ด้วยการทำงานอย่างมีส่วนร่วม ของรัฐ ประชาสังคมและเอกชน ตามแนวทางประชารัฐ

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิที่มีการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชนเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และบูรณาการร่วมกัน มีการบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ภายใต้บริบทของพื้นที่ รวมถึงให้มีการจัดทรัพยากรด้านบุคลากรเทคโนโลยีสาระสนเทศ องค์ความรู้และงบประมาณร่วมกัน

โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการพึ่งตนเองตามแนวทางประชารัฐ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนแบบครอบคลุมและทั่วถึง โดยมีทีมหมอครอบครัวเป็นแกนหลักในการสร้างให้เกิดรูปแบบ ให้บริการทุกคน ทุกอย่างทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีที่มีรูปแบบบริการผสมผสานบริการต่อเนื่องบริการเชิงรุกในชุมชนและเชื่อมโยงบริการให้ถึงโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อให้การบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอของอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการนี้จึงได้ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารให้สำเร็จลุล่วงตามโครงการต่อไป

Related posts