ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 . พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ร่วมในพิธีครั้งนี้

กองทัพเรือ ได้อนุมัติให้กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือ และหน่วยงานต่าง ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของทะเลและการมีส่วนร่วม ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งการเรียนรู้ในงานสาขาอาชีพอื่น ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาการทำงานของหน่วยงานตนเอง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการและสถาบันต่าง เป็นวิทยากร รวมทั้งจัดการสัมมนา อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ในพื้นที่ของกองทัพเรือ

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พสบ.ทร. รุ่นที่ 20 มีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้ารับการอบรม จำนวน 113 นาย ประกอบด้วยข้าราชการ ทร. ข้าราชการจากเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับชั้นยศ .. – ..(.) หรือเทียบเท่า จำนวน 21 นาย (ทร. 15 นาย สป. 1 นาย บก.ทท. 1 นาย ทอ.1 นาย และ ตร. 2 นาย) ข้าราชการพลเรือนและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ระดับผู้บริหารจำนวน 8 คน และนักธุรกิจภาคเอกชน ระดับผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ จำนวน 84 คนโดยทำการอบรมระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง  7 กรกฎาคม 2566

#พสบทร20 #กองทัพเรือ #TNN2 #ทรูวิชั่นส์ช่อง784

Related posts