อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมงานแถลงข่าว RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ร่วมแถลงข่าว RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง จัดโดย 9 มทร. ร่วมกับมูลนิธิดั่งพ่อสอน และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในฐานะมหาวิทยาลัยต้นแบบของการเสียสละให้กับสังคมส่วนรวมและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่เทคนิคกรุงเทพ)

โครงการเต็มใจ โดยความร่วมมือของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและมูลนิธิดั่งพ่อสอนเป็นโครงการประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังจิตสาธารณะในด้านการให้และการเสียสละให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยการให้ลงมือทำกิจกรรมรณรงค์ให้คนมาบริจาคโลหิตด้วยตนเอง โดยมีคณะที่ปรึกษาเป็นนักธุรกิจจิตอาสา (Mentor)และอาจารย์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการสนับสนุนโครงการฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายที่ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ หรือด้านนักศึกษาที่มีจำนวนกว่า 100,000 คนทั่วประเทศที่สามารถรวมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ และร่วมบริจาคโลหิต

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts