วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เปิดงานโครงการสัปดาห์เค้กปีใหม่ 2567 เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการสัปดาห์เค้กปีใหม่ 2567 ซึ่งระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2566  โดยนายวุฒิชัย รักชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน พัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ ควบคู่คุณธรรม เน้นการปฏิบัติงานจริง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งนี้โครงการสัปดาห์เค้กปีใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้ดำเนินโครงการมากว่า 50 ปี “ตำนานแห่งความหอม อร่อย ละมุน สดใหม่จากเตา” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีรายได้ระหว่างเรียน และพัฒนายกระดับมาตรฐาน การศึกษา ของวิทยาลัยให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตลอดจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรม เสริมสร้างภาพลักษณ์ อาชีวศึกษายุคใหม่ ให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทักษะวิชาชีพ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธไมตรี ที่ดีต่อกัน จึงขอเชิญชวน ประชาชนในจังหวัดและ พื้นที่ใกล้เคียง มาเลือกซื้อเค้ก คุกกี้ และสินค้าของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ในราคาย่อมเยา

*****************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts