พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ที่บริเวณศาลาโถง องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งวันมาฆบูชานับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางพระอรหันต์ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

        สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ได้นำผู้เข้าร่วมพิธี กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จากนั้นได้แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อน้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาอันพึงปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลังจากนั้นได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ จำนวน 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

……………..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ /ข่าว

Related posts