นิเทศศาสตร์ ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ในเขตพื้นที่ กทม.

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) จัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแกนนำเครือข่ายผู้บริโภคในระดับพื้นที่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

           โดยเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์จากหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นำโดย ดร.ภคมณฑน์ สาสะตานันท์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.นานาชาติแสตมฟอร์ด) พร้อมกับทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กสทช. นำโดย นางสาวรุ้งตะวัน จินดาวัลย์ (ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.) และนางราตรี จุลคีรี (ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้บริโภค สำนักงาน กสทช.) ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “สร้างการตระหนักรู้เท่าทันสื่อของผู้แทนเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์” ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า กทม. รุ่นที่ 1 จำนวน 49 คน และรุ่นที่ 2 จำนวน 46 คน ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องที่มีถึง 2 รุ่น ทำให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ กทม. มีมากถึง 95 คน และในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD โดยการกล่าวต้อนรับจากผู้บริหาร นายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์ (รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกิจการพิเศษ ช่อง 9 MCOT HD) และฟังบรรยายในหัวข้อ Fake News/Information จากคุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ (ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์) เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เข้าร่วมอบรมให้รู้เท่าทันสื่อ รวมถึงเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม

————————————-

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ดร. ภคมณฑน์ สาสะตานันท์ (อ.อ้อย) โทร. 081-9172399

Related posts