นครปฐม จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

จังหวัดนครปฐม จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และเครือข่ายเด็กและเยาวชนดำเนินกิจกรรมแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 3 กันยายน 2561 ที่บริเวณซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” โดยมีนางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล้ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม ข้าราชการ ตัวแทนเด็กและเยาวชนทั้ง 7 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และเครือข่ายเด็กและเยาวชนดำเนินกิจกรรมแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชน รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

โดยนายจิรัฏฐ์ พาณิชปฐมพงศ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้ปี 2529 เป็นปีเยาวชนสากล และขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ สำหรับการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ระดับอำเภอ และระดับตำบล เครือข่ายเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จำนวน 500 คน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ,นิทรรศการแสดงผลงานด้านเด็กและเยาวชน และการแสดงสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ,โชว์ขบวนกลองยาวจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งขวาง ,การโชว์ละครเวทีจากเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ,ซุ้มกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนของหน่วยงานภาครัฐ ,ซุ้มเกมส์กีฬา E-sports จากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ,การโชว์โต้วาที ,ตลาดนัดผู้ประกอบการน้อย และการประกวดความสามารถพิเศษ Got Talent

Related posts