สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ ด้านการใช้ภาษาไทยและคำราชาศัพท์ สำหรับสื่อมวลชนทุกแขนง หอกระจายข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ

วันที่ 7 กันยายน 2561 ที่พิณทองริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหน้าที่ ด้านการใช้ภาษาไทยและคำราชาศัพท์ สำหรับสื่อมวลชนทุกแขนง หอกระจายข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ และเยาวชน โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ กับการอนุรักษ์ภาษาไทย”

โดยนางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สภาพสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน รัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อนประเทศในทุกๆด้าน มีกฎหมายหลายตัวเปลี่ยนแปลง, วิธีการทำงานของภาครัฐปรับเปลี่ยนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของภาครัฐได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ตลอดจนการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่และชุมชน เกิดขึ้นเป็นระยะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ผู้ได้รับผลกระทบ คือ ประชาชน ดังนั้นประชาชนสมควรได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิต และใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าทัน

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนทุกแขนง หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และสื่อบุคคล ตลอดจนนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ และใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสม อันจะส่งผลให้ประชาชน ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้

Related posts