สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม นำสื่อมวลชนสัญจร ตามรอยพระราชดำริ ดูการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้ง และแปลงสาธิตทางการเกษตรตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ.2560 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ตามรอยพระราชดำริ ตามโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้นำคณะสื่อมวลชน พร้อมด้วยเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จำนวน 30 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม วรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยศูนย์ทั้งสองแห่งได้ดำเนินการสนองพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์ตัวอย่างรวมการพัฒนาด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาดิน การวางแผนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาอาชีพ และพัฒนาพื้นที่ทำกินของตนเอง เพื่อให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี

นางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสาร พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ไทย พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงค์ ตลอดจนโครงการพระราชดำริ และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเกิดความตระหนักรู้ ภาคภูมิใจ และเข้าใจบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้อง เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่มีความสำคัญ ซึ่งอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักกรีที่ส่งนำประเทศชาติสู่ความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวบรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 4,685 โครงการ กระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อสร้างให้ราษฎรทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นฐานรากและพัฒนาสังคมไทยให้เกิดความยั่งยืนและเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงค์ ทุกพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน ทำให้เกิดการรับรู้ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงอุทิศตนและทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งให้ทุกคนได้น้อมนำเอาโครงการต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Related posts