ราชบุรี เปิดบึงกรับใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพแห่งใหม่ บนพื้นที่ 150 ไร่

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น ณ.บึงกรับใหญ่ ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกรับใหญ่ เป็นประธานการแถลงข่าว เปิดบึงกรับใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน พร้อมด้วย นายปอ ดีบุตร ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลกรับใหญ่ นายชวลิต ประทีป ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษอำเภอบ้านโป่ง นายสมนึก ตาลเจริญ สมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี นายธนากร วงษ์พิทักษ์โรจน์ กำนันตำบลกรับใหญ่ ร่วมแถลงข่าว โดยมี นางจิตติมาพร นิลมัยเป็น พิธีกรดำเนินการแถลงข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสื่อมวลเข้าร่วมแถลงข่าว
นายกู้ตระกูล ว่องกุศลกิจ นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ เปิดเผยว่า พื้นที่ตำบลกรับใหญ่เป็นพื้นที่ปกครองส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ 44.24 ตร.กม. ประชากรประมาณ 12,902 คน 3,722 ครัวเรือน มี 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทิศเหนือติดกับ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทิศใต้ ติดกับตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอท่ามะกา จังหวัดราชบุรี ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีหลายเชื้อชาติ เช่น ไทย ลาว จีน มอญ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ดังคำขวัญของตำบลกรับใหญ่ “ดินแดนสามเมือง ลือเลี่องอ้อยหวาน ปลอดสารผักสด หยาดหยดน้ำนมโค เติบโตเศรษฐกิจ สุจริตคิดเป็น งามเด่นเบญจอาราม ประพฤติงามรักความสามัคคี”

“บึงกรับใหญ่” เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ พื้นที่แห่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายรุ่งโรจน์ เจนวีรวัฒน์ มอบให้นายกู้ตระกูล ว่งกุศลกิจ โดยผ่านมูลนิธิไฉ่ ฟ้า ว่องกุศลกิจ และภายหลังได้มอบให้เทศบาลบึงกรับใหญ่ เพื่อประโยชน์กับทางราชการ จึงมีแนวความคิดในการปรับปรุงพื้นที่แห่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่สำหรับการส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยลานออกกำลังกาย แอโรบิค ลู่วิ่ง และปั่นจักรยาน รอบบึงความยาว 2.8 กม. และเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมและการฝึกอบรม และการพักผ่อนในรูปแบบของแพพักและแพอาหาร ของดีชุมชน

นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ยังกล่าวอีกว่า การพัฒนาบึงกรับใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนในชุมชน รวมถึงชุมชนข้างเคียง และนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ ตามวัตถุประสงค์ที่เน้นเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพชีวิตที่ดี และช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้ผลิตอาหารที่ปลอดภัย ไว้สำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากอีกทางหนึ่งด้วย.Related posts