มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำหนดการจัดโครงการหนึ่งวันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำหนดการจัดโครงการหนึ่งวันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำหนดการจัดโครงการหนึ่งวันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนหน้าห้อง 1-204

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการหนึ่งวันฉันอยากเป็นนักกายภาพ
บำบัดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ กล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว หัวหน้าหลักสูตรกายภาพบำบัด

09.00 – 09.30 น. รู้จักกายภาพบำบัด บรรยายโดย อาจารย์ กภ. ปฐวีณา แก้วแจ้ง

09.30 – 10.00 น. ร่างกายกับความเจ็บปวด บรรยายโดย อาจารย์ ดร. กภ. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว

10.00 -10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 – 10.30 น. พักสมองกระตุ้นหัวใจ

10.30 – 12.00 น. กายภาพบำบัดกับการเคลื่อนไหว บรรยายโดย อาจารย์ กภ. ณัฎฐาพร แก้วโชติ และ อาจารย์ทิพย์สุดา บานแย้ม

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำหนดการจัดโครงการหนึ่งวันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม

13.00 – 16.30 น. กิจกรรมฐาน ฐานละ 45 นาที พักทานอาหารว่างเปลี่ยนฐานที่ 2
ฐานที่ 1 Ultrasound and electrical stimulation (ห้อง 2-308)
ฐานที่ 2 Warm up and cool down (ห้อง 2-411)
ฐานที่ 3 Taping and rehabilitation (ห้อง 2-309)
ฐานที่ 4 First AID and CPR (คลินิกกายภาพบำบัด)

16.30 – 17.00 น. พูดคุยสรุปกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร โดยรองคณบดีอาจารย์ .ดร. ธฤษณุวัชร ไชยโคตร
กล่าวปิดโครงการโดยอาจารย์ ดร. ชลทิพย์ ทิพย์แก้ว หัวหน้าหลักสูตรกายภาพบำบัด
ถ่ายรูป และพิธีปิดโครงการ

มหาวิทยาลัยคริสเตียน กำหนดการจัดโครงการหนึ่งวันฉันอยากเป็นนักกายภาพบำบัด ณ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐมRelated posts