พช. มอบรางวัลประกาศผลประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.”

กรมการพัฒนาชุมชนมอบรางวัลการประกวดคลิป “Check-in ที่นี่ของดี พช.” ให้ผูชนะรวม 34 รางวัล คัดสุดยอดคลิปวิดีโอนำเสนอไอเดียสร้างสรรค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ “Check-in ที่นี่ของดีพช.” ในโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยมีผู้บริหาร บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ได้รับรางวัล คณะกรรมการตัดสิน สื่อมวลชน และ เข้าร่วมงาน โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดกิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ“Check-in ที่นี่ของดี พช.” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการผลิตสื่อและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ และสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์องค์กร โดยการประกวดกำหนดให้ส่งคลิปวีดิโอ ความยาว 1-3 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการสร้างสรรค์และมีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจและผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน  และมีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และทุกภาคส่วนให้ได้รับรู้ เข้าใจในภารกิจที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเพื่อนำไปสู่การร่วมกันส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆและทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ เชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ กิจกรรมประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ของดี พช.” แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษา ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทบุคคลากรกรมการพัฒนาชุมชน  โดยได้เชิญกรรมการผู้ทรงวุฒิจากภายนอกร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกและตัดสิน  มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวดรวม 218 ผลงาน และกรรมการได้ร่วมกันคัดเลือกผลงานที่สมควรรับรางวัลรวมจำนวน 34 รางวัล ซึ่งมีเนื้อหาที่หลากหลาย โดดเด่นแตกต่างกัน อาทิ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล  การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดินโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

สำหรับ  ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนักเรียน นักศึกษา ได้แก่ นายธันวา พานิช ชื่อผลงาน Slow life with me ของดีดอยสะเก็ด นำเสนอเรื่องราวผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ทำจากข้าวก่ำ ของอ.ดอยสะเก็ด .เชียงใหม่  ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นายนพรัช ธรรมเรืองฤทธิ์ ชื่อผลงาน เกษตรเปลี่ยนชีวิตจากนิมิต ทักโลวา ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวจากเรื่องจริงของผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์ดินและน้ำ ในอ.น้ำโสม .อุดรธานี

ขณะที่ ประเภทบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ..ณฐมน ดอกบัวแก้ว ชื่อผลงานCheck-in ที่นี่ ของดี .. [ME-D นาทับ] นำเสนอเรื่องราวการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน ของอ.จะนะ.สงขลา โดยการประกวดยังมีกิจกรรมย่อยเผยแพร่คลิปผ่านเฟซบุ๊กของกรมการพัฒนาชุมชน ให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันกดไลค์และแชร์เพื่อตัดสินรางวัล Popular Vote ของแต่ละประเภท ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรับชมผลงานที่ได้รับรางวัลได้ทางเฟซบุ๊กของกรมการพัฒนาชุมชน

น่าดีใจผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ช่วยทำให้งานของกรมการพัฒนาชุมชนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ทำให้พบว่ามีบุคคลที่มีความสามารถ แล้วได้แสดงออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นเครื่องยืนยันว่า คนที่มีความรู้ความสามารถที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็มีมากสามารถช่วยภาครัฐและช่วยชุมชน ช่วยท้องถิ่นสื่อสารให้สังคมได้รับรู้ในเรื่องดีๆของชุมชน ของท้องถิ่น หรือของราชการ กิจกรรมนี้เป็นการช่วยเปิดตัวให้กับผู้มีความรู้ความสามารถ ได้มีโอกาสแสดงออก เป็นเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ในการช่วยกันทำให้ได้พัฒนาตัวเอง เพราะการเข้ามาประกวดจะทำให้เราได้เชื่อมั่นในตัวเองในการส่งผลงานเข้าประกวด ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของตนเอง โครงการนี้ถือว่าดียิ่ง ขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเช่นนี้ในกิจกรรมและโครงการอื่นๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนต่อไปอธิบดี พช. กล่าว

Related posts