จังหวัดนครปฐมจัดงานมหกรรมรวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

รวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ได้มีการจัดงานมหกรรมรวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHON PATHOM CHAMPIONSHIP 2020 และการประกวดการแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน สถานพินิจและคุมครองเด็ก เรือนจำ และประชาชนในจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

รวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

โดยนายแพทย์ชัช จันทร์งาม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้น้อมนำยุทธศาสตร์ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นกลไกขับเคลื่อนการดูแลป้องกันกลุ่มเยาวชนอายุ 6 – 24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยกลวิธีรณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ร่วมทั้งสร้างกระแส “การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยรุ่น ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนาอีคิว” ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนจังหวัดนครปฐมมีความเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติด มีความภาคภูมิใจและได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

รวมพลังรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีทีมที่เข้าร่วมประกวด DANCERCISE จำนวน 9 ทีม และ IDOL จำนวน 28 คน ซึ่งผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAKHON PATHOM CHAMPIONSHIP 2020 ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รองชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี อำเภอพุทธมณฑล และ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมืองนครปฐม ได้รับเงินรางวัล ทีมละ 2,000 บาท ผลการแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ได้แก่ นายสิทธิพงษ์ พรมมา, นางสาวญาณิกา วิฑิตสกุลวัฒนะ, นางสาวกุลณัฐ ขำพินวงษ์ และนางสาวสุภัทรา อินทะศร จากโรงเรียนคงทองวิทยา อำเภอดอนตูม นายคฑายุทธ์ เจ้า และนางสาวภัสราภรณ์ เวชประเสริฐ จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ อำเภอเมืองนครปฐม นายราชศักดิ์ ต่วนเครือ และนายศิวกร บัวผา จากโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,000 บาท พร้อมสายสะพาย

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าวRelated posts