พช. จับมือ ราชภัฏทั่วประเทศ สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน

พช. จับมือ ราชภัฏทั่วประเทศ สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จับมือ 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มุ่งขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการปั้นนักการตลาดรุ่นใหม่ซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นนักขายทางออนไลน์ ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพิ่มยอดขายให้ชุมชน สร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาระหว่างเรียน

พช. จับมือ ราชภัฏทั่วประเทศ สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน

วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมผู้แทนจาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 – 7 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

พช. จับมือ ราชภัฏทั่วประเทศ สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและลดความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจครัวเรือนทั่วประเทศ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้า OTOP ควบคู่ไปกับงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้ชุมชนก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุข กรมฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และบุคลากรของกรมฯ รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดให้กับสินค้า OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของพระราชา ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 – 2579) จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในครั้งนี้

พช. จับมือ ราชภัฏทั่วประเทศ สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน

โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีกรอบการดำเนินงาน 5 ปี ซึ่งในระยะแรกกรมการพัฒนาชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยอาจมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรายละเอียดของการดำเนินการตามโครงการย่อยระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่งหรือทั้งหมด เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ชัดเจน มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการครั้งนี้ประสบความสำเร็จ กรมฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP คณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงร่วมกันส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่

พช. จับมือ ราชภัฏทั่วประเทศ สร้างนักการตลาดรุ่นใหม่ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน

“ความร่วมมือครั้งนี้ กระผมหวังอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ทั้ง 38 แห่ง ให้โอกาสนักศึกษาฝึกขายและมีรายได้ในช่วงเรียน อีกทั้ง สร้างแรงบันดาลใจให้มีอาชีพ จนกลายเป็นผู้ประกอบการ OTOP ออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก และกระผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ที่จะ Change for Good ด้วยกัน พัฒนาบุคลากร พัฒนาชุมชนในหมู่บ้านไปด้วยกัน เพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่เป็นมืออาชีพ และห่วงใยสังคม ซึ่งพวกเราจะได้เห็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการก้าวไปสู่เศรษฐกิจครัวเรือนมั่นคง สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

สถานีข่าว พช. CNS รายงานRelated posts