มหาดไทย เดินหน้าปูพรหมใช้ Smart phone จัดเก็บ จปฐ. ทั่วประเทศ

มหาดไทย เดินหน้าปูพรหมใช้ Smart phone จัดเก็บ จปฐ. ทั่วประเทศ

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์ กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม

มหาดไทย เดินหน้าปูพรหมใช้ Smart phone จัดเก็บ จปฐ. ทั่วประเทศ

มหาดไทย เดินหน้าปูพรหมใช้ Smart phone จัดเก็บ จปฐ. ทั่วประเทศ
โดยสาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะเลขานุการฯ พชช. ได้นำเสนอข้อมูลเพื่อขอความเห็นชอบการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้ครบทั้ง 76 จังหวัด ภายใต้แนวคิด Smart survey Smart data system ด้วยรูปแบบการจัดเก็บผ่านระบบ Digital ที่ทันสมัย รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน รวมทั้งติดตามผลแบบเรียลไทม์ได้ เพื่อพัฒนาข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้ก้าวสู่การเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ใช้ในการพัฒนาฐานรากของประเทศต่อไป

มหาดไทย เดินหน้าปูพรหมใช้ Smart phone จัดเก็บ จปฐ. ทั่วประเทศ

การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ภายใต้รูปแบบ “Smart survey Smart data system” เป็นการพลิกโฉมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากเดิมระบบ Analog มาเป็นระบบ Digital ในปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้กรมการพัฒนาชุมชน มีนโยบายสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยนำกำลังคนรุ่นใหม่ทั้งนักศึกษา เยาวชนในวัยเรียน เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดเก็บข้อมูลฯ โดยกรมฯ มีค่าตอบแทนให้ ซึ่งทำให้กรมฯ ไม่ต้องใช้งบประมาณจัดหาอุปกรณ์ (แท็บเล็ต/Smartphone) ในการทำงานครั้งนี้ เพราะระบบดังกล่าวสามารถใช้งานผ่านแท็บเลต/ Smartphone ทั้งระบบ Android และ iOS ที่นักศึกษา เยาวชนมีใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการจัดเก็บข้อมูลผ่านรูปแบบการจัดเก็บ Smart survey Smart data system ระบบสามารถเช็คอินและแชร์พิกัดครัวเรือนเป้าหมาย ถ่ายภาพเจ้าของบ้านและผู้จัดเก็บส่งตรงให้ admin ซึ่งระบบจะติดตามได้ตรงเป้าในทุกพื้นที่ และยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เอกสาร นอกจากนี้ กรมฯ ได้ขอเพิ่มรายละเอียดข้อคำถามในแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ประโยชน์ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ด้านความเท่าเทียมและเสมอภาคของสังคม รวมทั้ง ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ หากส่วนราชการใดต้องการทราบข้อมูลหรือเสนอข้อมูลเพิ่มเติม สามารถให้ข้อคิดเห็นมาที่กรม ฯ ได้

มหาดไทย เดินหน้าปูพรหมใช้ Smart phone จัดเก็บ จปฐ. ทั่วประเทศ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมการพัฒนาชุมชนในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม/องค์กร นิสิต/นักศึกษา และประชาชน ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทำโครงการ การอนุมัติโครงการ/งบประมาณ การลงทุนทางธุรกิจ การทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การศึกษาวิจัย และการติดตามประเมินผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง กับอาสาสมัคร การจัดเก็บที่เป็นนิสิต นักศึกษาที่จะลงไปจัดเก็บในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ถึง เมษายน 2563 นี้ ข้อมูลที่ได้มาก็จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน นำไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน และเพื่อการตัดสินใจดำเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น”

มหาดไทย เดินหน้าปูพรหมใช้ Smart phone จัดเก็บ จปฐ. ทั่วประเทศ

สถานีข่าวพช. CNS. รายงานRelated posts