โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม มหกรรมวันเอดส์โลก ส่งเสริมความรู้  เข้าถึงการรักษา ลดการตีตรายุติโรคเอดส์

โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม มหกรรมวันเอดส์โลก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  ณ บริเวณลานพระรูปพระบิดา อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม “ส่งเสริมความรู้  เข้าถึงการรักษา ลดการตีตรายุติโรคเอดส์”เนื่องในมหกรรมวันเอดส์โลก  เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอย่างถูกต้อง และเข้าถึงการรักษา “ตรวจเร็ว  รู้เร็ว รักษาเร็ว คุมโรคได้ ไม่ติดต่อ ครอบครัวปลอดภัย” โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงนุชนารถ  โตเหมือน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ. นครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม มหกรรมวันเอดส์โลก

โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม มหกรรมวันเอดส์โลก

โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม มหกรรมวันเอดส์โลก

แพทย์หญิงนุชนารถ  โตเหมือน ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ รพ. นครปฐม เปิดเผยว่า รพ. นครปฐมรับนโยบายการดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์และแสดงเจตนารมณ์จะร่วมมือกันทุกภาคีเครือข่ายในการพัฒนา สู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพเฉพาะโรค : ในโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภายในปี 2563  และร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อยุติเอดส์ ภายในปี 2573

โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม มหกรรมวันเอดส์โลก

คณะอนุกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ รพ. นครปฐมเล็งเห็นความสำคัญ จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ “ส่งเสริมความรู้  เข้าถึงการรักษา ลดการตีตรายุติโรคเอดส์” ขึ้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 16.00 น.โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 260 คน กิจกรรมประกอบด้วย เดินรณรงค์ฯ , ชมนิทรรศการความรู้เรื่องโรคเอดส์ ,การโต้วาที ,การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ ,การถาม-ตอบปัญหาเรื่องโรคเอดส์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และสามารถนำไปถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้เฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ขึ้นอีกต่อไป

โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม มหกรรมวันเอดส์โลก

โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม มหกรรมวันเอดส์โลก

โรงพยาบาลนครปฐม จัดกิจกรรม มหกรรมวันเอดส์โลก

Related posts