สปสช.เขต ๕ ราชบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแก่นักสื่อสารสื่อมวลชนท้องถิ่นและองค์กรภาคีอื่นในการสร้างประเด็นเนื้อหาและพัฒนาเครีอข่ายการให้ความรู้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่ 16 มีนาคม .. 2563  ห้องประชุม 201 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ .แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. สปสช.เขต ราชบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายแก่นักสื่อสารสื่อมวลชนท้องถิ่นและองค์กรภาคีอื่นในการสร้างประเด็นเนื้อหาและพัฒนาเครีอข่ายการให้ความรู้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับเกียรติจาก นายอรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย ผู้ช่วยผอ.สปสช.เขต 5 ราชบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แนะนำตัว รู้จักระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. บรรยาย เรื่อง สถานการณ์ ความก้าวหน้าของระบบหลักประกันสุขภาพ และบทบาทการมีส่วนร่วมที่สำคัญของสื่อมวลชนท้องถิ่น เขต 5 ราชบุรี (CEO TALK)


ต่อจากนั้นบรรยายเพิ่มเติมดังนี้
บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นโยบาย ทิศทาง และประเด็นเนื้อหาข่าวที่สำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพ โดย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์และการสื่อสารสังคม


บรรยายเรียนรู้ประเด็นข่าว
เรื่อง การบริหารจัดการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิ หน้าที่ และระบบคุ้มครองสิทธิ ทีม Call Center พร้อมพาสื่อมวลชนเดินศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการโดย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ

 

สรุปประเด็นข่าว และชี้แจงการบริหารจัดการกลไกของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แบ่งกลุ่มจัดทำเนื้อหา ประเด็นข่าวที่นสนใจ(ตามกลุ่มจังหวัด หรือสื่อแต่ละประเภท)

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / แบ่งทีมสานพลังสื่อ การมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนท้องถิ่น

โดย สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม

นำเสนอข้อมูล / สรุปประเด็น เนื้อหาข่าว จากการแบ่งกลุ่ม

ทบทวนสิทธิประโยชน์ หน้าที่ การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และประเด็นสื่อสารที่ควรรู้และส่งต่อให้แก่ประชาชนรับรู้ และชี้ช่องทางสื่อ /แหล่งเรียนรู้กระจายข่าว เช่น LNE โทรสายด่วน ลิงค์ไฟล์ Y-tube

ฯลฯ (แบ่งจัดกิจกรรมฐานกลุ่มย่อยและสรุปเรียนรู้ภาพรวม

กำหนดแผน หรือกิจกรรม ที่จะนำไปปรับใช้ในสือ/ช่องทางสื่อในระดับพื้นที่/ประเด็นเนื้อหา / กำหนดช่องทางร่วมกันสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ และประเมินผลการจัดกิจกรรม

โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม ..2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(บัตรทอง) ได้ที่Callcenter 1330

Related posts