ปปส. ภ.7 จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตกเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563

ปปส. ภ.7 จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตกเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตกเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563 และ นางสาวทิพย์วารี ชมชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 18 – วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7 กล่าวว่า ในปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนในการทำงานของรัฐบาลถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ การดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล และสื่อให้เห็นภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลเข้าถึงทุกพื้นที่เป็นวงกว้าง นอกจากนี้การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันตกยังไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัดได้ทั้งหมด ดังนั้น สื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะอธิบายนโยบายและสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เห็นภาพการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังของรัฐบาล

 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหน่วยภาครัฐ อันส่งผลให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ดังนั้น ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ ปปส.ภ.7 จึงกำหนดจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตกเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคตะวันตกทั้ง 8 จังหวัด ให้เป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนงานของรัฐบาล
2. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับ สำนักงาน ปปส.ภาค 7
3. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ให้เป็นวงกว้าง

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 52 คน
1) สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น จำนวน 8  คน
2) สถานีวิทยุในสังกัด สวท. ทั้ง 8 จังหวัด จำนวน 8 คน
3) นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ทั้ง 8 จังหวัด จำนวน 8 คน
4) ศอ.ปส.จ. ทั้ง 8 จังหวัด จำนวน 8 คน
5) ประชาสัมพันธ์เขต 8 และประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จว. จำนวน 10 คน
6) เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.ภ.7 ผู้ร่วมสังเกตการณ์ และวิทยากร จำนวน 10 คน

สำหรับการดำเนินงานในโครงการดังนี้
– บรรยาย/อภิปราย/แบ่งกลุ่มย่อย
– ศึกษาดูงานในพื้นที่ชุมชนบำบัด อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
– ศูนย์การรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

สถานที่ศึกษาดูงาน
– ศึกษาดูงานการบำบัดรักษาในชุมชุม CBTx บ้านเขาชะโอย อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
– ศึกษาดูงานชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี
– ศึกษาดูงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับในโครงการนี้
1. เครือข่ายสื่อมวลชน และหน่วยงานองค์กรในพื้นที่สามารถส่งต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว
2. เป็นเวทีในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และเปิดโอกาสแง่มุมต่างๆ ของสื่อมวลชน ทั้งด้านการสร้างและการพัฒนาเครือข่าย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์งาน ยาเสพติดในพื้นที่
3. มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนอย่างทั่วถึงและประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของรัฐบาล

 Related posts