รวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid-19 Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป”

รวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid-19 Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป”
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมของสังคมไทย ด้วยความมีวินัย พอเพียง สุจริตและจิตอาสา ส่งเสริมให้เกิดการ “ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว” “คุณธรรม คุณทำได้”

จัดแถลงข่าวโครงการ รวมพลังคุณธรรม สู้ศึก Covid – 19 Moral Fight Covid “ ให้รัก…พาเราไป” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)กระทรวงวัฒนธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมของสังคมไทยและนำเสนอผลการประเมินความเครียดของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 เพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางการรับมือสถานการณ์สังคม รวมถึงการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนในการสะท้อนความรู้สึกผ่านการทำมิวสิคประกอบบทเพลง ในโครงการ“ให้รัก…พาเราไป” โดยมีเนื้อหาหลัก ๒ เรื่อง คือ

๑. แถลงผลการประเมินความเครียดของประชาชนในสถานการณ์ โควิด19
จากการเกิดสถานการณ์วิกฤต โควิด19 ระบาดในช่วงแรกนั้น การสำรวจทางแบบสอบถามจากข้อมูลผู้ทำแบบประเมิน จำนวน 3,282 คน พบว่า มีประชาชนมีความเครียดมากถึง 57.43% โดยเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายและส่วนมากเป็นพนักงานบริษัทฯ แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในช่วงปัจจุบันนี้แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าความตึงเครียดของประชาชนนั้นได้เริ่มลดระดับต่ำลง จากสถานการณ์ช่วงแรก ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญานที่ดี แต่ก็ยังพบว่ามีประชาชนที่ยังอยู่ในภาวะความเครียดอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่ควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษและหากมีผู้ใดพบเห็นผู้ใดที่มีภาวะความเครียด สามารถแจ้งร้องขอการช่วยเหลือผ่านสายด่วนของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้ได้

 

โดยแบบประเมินความเครียดของประชาชนนี้ จัดทำขึ้นโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นการร่วมมือกันของกรมพัฒนาสังคมฯ กรมสุขภาพจิต ที่ได้จัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตใจ และสายด่วนต่างๆ ซึ่งเป็นกลไกการช่วยเหลือกันโดยศูนย์คุณธรรมฯพยายามที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดการเป็นมิตรกับประชาชนมากขึ้น และแบบประเมินความเครียดของประชาชนนี้ ยังได้จัดทำขึ้นหลายภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอินเดียและกำลังดำเนินการจัดทำภาษาจีนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษา เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนในประเทศไทยได้เข้าถึงแบบประเมินนี้ได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้น และในวันนี้ทางศูนย์คุณธรรมจึงได้มีการได้มีการจัดโครงการสื่อสารรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย เพื่อเป็นการขยายฐานผู้ติดตามข่าวสารข้อมูลของศูนย์คุณธรรมฯอันเป็นประโยชน์ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเพื่อเป็นการเปลี่ยนพลังความทุกข์เป็นพลังบวกผ่านการให้กำลังใจกันในสังคม

๒. เปิดตัวโครงการ ประกวดมิวสิควีดีโอประกอบเพลง “ให้รัก…พาเราไป”
โดยสุรักษ์ สุขเสวี ผู้ประพันธ์และผู้บริหารค่าย บางรัก เรคคอร์ด ได้มอบบทเพลง “รักพาเราไป” ให้กับศูนย์คุณธรรม เพื่อนำไปใช้ในกิจจกรรมการประกวดในโครงการนี้ เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและเปลี่ยนความทุกข์ ความกังวัลให้กลายเป็นพลังแห่งความรัก การแบ่งปันน้ำใจที่มีให้ซึ่งกันและกันและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อลดความตึงเครียด

ซึ่งการประกวดฯนี้ จะเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1 – 30 มิถุนายน นี้
โดยมีกติกาเงื่อนไข ดังนี้
รับสมัครประเภทบุคคลทั่วไป (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ไม่จำกัด การศึกษา เพศ หรือวัย (∙ตามกติกาที่กำหนด)
โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่หน้าเพจ ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand
โดยจัดให้มีเงินรางวัลสำหรับผลงานของผู้ที่มียอดไลท์และยอดแชร์มากที่สุด ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกรียติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและใบประกาศเกรียติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัลและใบประกาศเกรียติคุณ
รวมทั้งผลงานจะได้รับรางวัลจะได้รับการเผยแพร่ทางสื่อ ต่าง ๆ เช่น TV5 HD1 Online และทางสื่อช่องทางอื่นๆ
ที่ทางโครงการกำหนด ประกาศผลผู้ชนะในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ทางเพจของศูนย์คุณธรรมและTV5HD1

ติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : คุณขนิษฐา จารุเวทตระกูล บริษัท แฟลทไฟว์ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด
โทร 0813712292Related posts