จังหวัดนครปฐมจัดประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพโต๊ะจีนนครปฐมหลังวิกฤตโควิด-19

จังหวัดนครปฐมจัดประชุมเตรียมการพัฒนาศักยภาพโต๊ะจีนนครปฐมหลังวิกฤตโควิด-19
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563 ที่ห้องประชุมวัชรีรมยา ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมแผนการพัฒนาศักยภาพโต๊ะจีนนครปฐมหลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโต๊ะจีน ซึ่งเป็นอาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครปฐม และเป็นอาชีพที่ยังคงมีความได้เปรียบและมีโอกาสทางอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการเพิ่มศักยภาพและความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มีความห่วงใยกลุ่มผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 จึงมอบหมายให้มีการจัดประชุมหารือกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มผู้ประกอบการชมรมโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม เพื่อสอบถามความต้องการและแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการโต๊ะจีนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการได้เสนอข้อคิดเห็นและความต้องการในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้ในการฟื้นฟูกิจการ ต้องการข้อแนะนำทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการจัดโต๊ะจีนให้เป็นไปตามแนววิถีชีวิตใหม่ New Normal และต้องการให้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนให้ภาครัฐจัดกิจกรรมที่มีโต๊ะจีนร่วมด้วย

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีแผนงาน”การพัฒนาศักยภาพโต๊ะจีนนครปฐม หลังวิกฤตโควิด -19 ให้เป็นโต๊ะจีนนครปฐมสู่อันดับ 1 ของโลก” ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” สำหรับแนวทางการดำเนินงาน ต้นน้ำ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ได้แก่ เจ้าของกิจการ พ่อครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานชงเครื่องดื่ม ลดต้นทุนในการประกอบการ จัดหาแหล่งเงินทุน สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ และโลจิสติกส์ ด้านกลางน้ำ ปรับเปลี่ยนการให้บริการตามวิถี New Normal พัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบ New Normal การส่งอาหารแบบ delivery และปลายน้ำ โดยการพัฒนาการตลาด จัดงานแสดงสินค้ากลุ่มโต๊ะจีนในระดับจังหวัด จัดให้มีการส่งเสริมการขายในช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อยุคใหม่ที่ง่ายต่อการเข้าถึง จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของโต๊ะจีนนครปฐม

ในเบื้องต้นที่ประชุมขอให้มีการจดทะเบียนโต๊ะจีนนครปฐมใหม่ให้เป็นปัจจุบัน กำหนดกรอบกติกาที่ชัดเจน สำหรับข้อเสนอทางเลือกเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนนั้น ธนาคาร SME มีความพร้อมเกี่ยวกับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ผู้ประกอบการ ทั้งที่มีร้านค้าและไม่มีรานค้า ทั้งในรูปแบของการกู้โดยไม่ใช้หลักทรัพย์ รูปแบบของตั๋วใช้เงิน และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถขอรับการสนับสนุนได้ทันที และในระยะต่อไปจังหวัดนครปฐมจะจัดทำรูปแบบโต๊ะจีนในยุค New Normal ให้เป็นต้นแบบสำหรับประเทศไทย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนคร ภาพ/ข่าวRelated posts