ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะ ติดตามความคืบหน้าระบบส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ที่จังหวัดนครปฐม

ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะ ติดตามความคืบหน้าระบบส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ที่จังหวัดนครปฐม
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การเลี้ยงโคนม การดำเนินกิจการของสหกรณ์ และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดที่เกิดขึ้น จุดแรก ดูการเลี้ยงโคนมของเกษตรกร ที่ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน ซึ่งเป็นเกษตรกร (young smart farmer) โดยมีร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ

จากนั้น เดินทางไปยัง ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด สาขาสนามแย้ และสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ตำบลห้วยขวาง ดูการผลิต แปรรูปน้ำนมแบบครบวงจร และการผลิตอาหารสัตว์สำหรับจำหน่ายให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ ด้านการผลิต ด้านปัจจัยการผลิต ด้านสหกรณ์ และด้านการปฏิรูปประเทศ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อให้กำลังใจและรับทราบวิธีดำเนินงานของแปลงใหญ่ว่ามีวิธีการอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคใด รวมทั้งต้องการทราบว่าภาครัฐได้ให้การสนับสนุนด้านวิชาการ หรือด้านอื่นๆ อย่างไร ทั้งนี้การรวมกลุ่มกันจะทำให้มีการยกระดับมาตรฐานผลผลิต โดยต้องวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ที่สำคัญต้องมองถึงตลาดในอนาคตด้วย ซึ่งข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้จะนำเสนอรัฐบาลต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ข่าวRelated posts