เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐม เข้ารับวุฒิบัตร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563

เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐม เข้ารับวุฒิบัตร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการประทานวุฒิบัตร โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563

ในการนี้ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม เข้ารับวุฒิบัตร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่26/2563 พร้อมพระธรรมทุต จำนวน130 รูป ซึ่งการเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเสียสละ ตนเองอย่างมาก หน้าที่ของพระธรรมทูตถือเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่และสำคัญต่อการตั้งมั่นและดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาในดินแดนที่แต่ละพระธรรมทูตจะเดินทางไป ดังนั้น แต่ละพระธรรมทูตจึงต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะพื้นฐานของการเป็นพระธรรมทูต โดยเฉพาะความรู้ระดับเชี่ยวชาญในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีแหล่งข้อมูลความรู้ให้สามารถค้นคว้าได้มากมาย และความรู้ในเชิงปฏิบัติ

พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ต้องมีการศึกษาความรู้รอบตัวในทางโลกที่เป็นไปอยู่ในปัจจุบัน เพื่อสามารถปรับประยุกต์แนวทางและวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้ากันได้กับสถานการณ์เหล่านั้น อย่ารอให้โอกาสมาหา แต่ให้เดินทางไปหาโอกาส เมื่อเผยแผ่พระศาสนาให้ชาวต่างประเทศฟัง ต้องมีความสามารถสื่อสารด้านภาษา มีปฏิภาณปฏิสัมภิทาปัญญาอันแตกฉานในการที่จะโต้ตอบโดยฉับพลัน และความรู้ด้านพระธรรมต้องแน่นและมีพร้อมเสมอ ในปัจจุบันนี้ ธรรมะที่มีประโยชน์และเป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศมากคือการเจริญกรรมฐาน ซึ่งพระธรรมทูตต้องประกอบพร้อมทั้งความรู้ด้านปริยัติและปฏิบัติหากมีความรู้ด้านปริยัติเพียงอย่างเดียวจะได้รับความสนใจจากคนบางกลุ่มเท่านั้นRelated posts