ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัว สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัว สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ตแอนด์สปา เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัว สำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2563 และ นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กล่าวรายงาน

การจัดโครงการพัฒนาและติดตั้งวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัวสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อพัฒนาและติดตั้งวัคชีนใจระดับบุคคลด้วยพลังอึด ฮึด และ
การสร้างวัคซีนครอบครัวด้วย 3 พลัง

2.เพื่อสื่อสารความรู้เรื่องวัคซีนใจระดับบุคคลและครอบครัว ผ่านสื่อมวลชน 8 จังหวัด

การจัดประชุมครั้งนี้ มีกำหนด 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย เครือข่ายสื่อมวลชนทั้ง 8 จังหวัด, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, ผู้รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุข จำนวน 48 คน

กิจกรรมประกอบด้วย บรรยาย ฝึกกิจกรรมกลุ่ม

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 5Related posts