นครปฐม kick off ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน

นครปฐม kick off ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน

ผู้ว่าฯ นครปฐมเปิดกิจกรรม kick off ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33,39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการเน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกของผู้ประกันตน

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่อาคาร ARI โรงพยาบาลนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม kick off ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม แรงงานจังหวัดนครปฐม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม

นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การอนามัยโลก แนะนำการใช้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อลดขั้นตอนการคัดกรองวินิจฉัย ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดจำนวนผู้ป่วยไข้วัดใหญ่ สำนักงานประกันสังคม จึงได้คุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือบาดเจ็บอันมิใช่จากการทำงาน พ.ศ.2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม เป็นต้นไป และกำหนดแนวปฏิบัติของการรับบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี และชนิด 4 สายพัน
ธุ์ ในอัตรา 450 บาท ต่อคนต่อปี โดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับการจัดกิจกรรม kick off ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตน ตลอดจนคุณภาพชีวิตและด้านสุขภาพผู้ประกันตน โดยเน้นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม-ภาพ/ข่าว

Related posts