นครปฐม เปิดโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐในชุมชน

โครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐในชุมชน

วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่วัดทัพยายท้าว ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมสร้างการรับรู้ และส่งเสริมใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐในชุมชนจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ใช้เน็ตประชารัฐ รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของพื้นที่ได้สูงขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างความเท่าเทียมในสังคม ในการเข้าถึงและบริการต่างๆ ของภาครัฐ จากการใช้ประโยชน์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

โครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐในชุมชน

โครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐในชุมชน

โดยนายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอเมืองนครปฐม กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำพาประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยให้เข้มแข็ง อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก ซึ่งในปี 2561 มีเป้าหมายการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับหมู่บ้านที่ยังไม่มีโครงข่ายอินเตอร์เน็ต หรือเป็นพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และขาดความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม โดยมีแผนดารจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐทั่วประเทศ จำนวน 24,700 หมู่บ้าน

โครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐในชุมชน

โครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐในชุมชน

สำหรับในพื้นที่จังหวัดนครปฐมมี 7 อำเภอ โดยมีเป้าหมาย 77 หมู่บ้าน กำหนดฝึกอบรม 13 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัคร อสม. เยาวชนและนักเรียน หมู่บ้านละ 4 คน เพื่อเป็นแกนนำในการขยายผลต่อไป

Related posts