สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี จัดกิจกรรมเวทีเสวนา ประชาธิปไตย ไทยนิยม ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ประชาธิปไตยไทยนิยม ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมี นายกิตติ พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศไทยในเรื่องต่างๆ จำนวน ๑๑ ด้าน ได้แก่ ๑ ด้านการเมือง ๒ การบริหารราชการแผ่นดิน ๓ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๔ การปกครองของถิ่น ๕ การศึกษา ๖ เศรษฐกิจ ๗ พลังงาน ๘ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๙ สื่อมวลชน ๑๐ สังคม และ ๑๑ อื่นๆ และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงการณ์ เกี่ยวกับการดำเนินงานตาม Road Map ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใน ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ ได้แก่ ระบบการบริหารประเทศในขณะนี้ มีหัวหน้า คสช.เป็นหัวหน้า ระยะที่ ๒ จะมีการออกธรรมนูญการปกครองเป็นการชั่วคราว จากนั้นจะมีการตั้งคณะรัฐมนตรี ภายใต้กฎอัยการศึก และมีการตั้งสภาปฏิรูปในชุดต่างๆ อาทิ ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปกระบวนการทุจริต เป็นต้น และจะมีการตั้งสภานิติบัญญัติ และระยะที่ ๓ จะกำหนดให้มีการเลือกตั้งต่อไป

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตย เห็นความสำคัญให้ความร่วมมือไปใช้สิทธิผ่านสื่อสารมวลชน กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ตลอดจนการให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศต่อไป กิจกรรมครั้งนี้จัดให้มีเวทีเสวนาในหัวข้อ ประชาธิปไตยไทยนิยม กับสังคมไทย มีวิทยากรประกอบด้วย พันตำรวจตรีอุทัย บุญรอด รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี คุณนิรันดร์ บุญราช หัวหน้างานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบุรี และคุณสุรศักดิ์ สิตไทย บรรณาธิการข่าวสำนักข่าว อาร์เอ็นเอ็น ร่วมเวทีเสวนา มี อป.มช. สื่อมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ ๑๖ จังหวัดและนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน

Related posts