📣พช.นครพนม “ถือจอบเสียม เอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน กินข้าวโฮมกัน”

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 . ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนองนา โมเดลหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

🚒นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ร่วมกิจกรรมถือจอบเสียม เอามื้อสามัคคี พลิกฟื้นแผ่นดิน กินข้าวโฮมกันครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา โมเดลในรายของ นายชัยธวัช บุญมั่งมี บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งได้ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน ในพื้นที่ขนาด 3 ไร่ สัดส่วน 1:3 ประเภทดินร่วนปนทราย และได้พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวว่าการนำหลักทฤษฎีใหม่ พัฒนาสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ รูปแบบโคกหนอง นา โมเดลเป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยพลิกฟื้นแผ่นดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ของเกษตรกรคือ น้ำหากทุกครัวเรือนสามารถมีน้ำใช้ในพื้นที่ทางเกษตรได้ตลอดทั้งปี จะทำให้ทุกครัวเรือนสามารถสร้างอาหารสำหรับครัวเรือนและชุมชนชุมชนเมือง อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนเองและยังหมายรวมถึงการเป็นคลังอาหารของโลกโดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โคก หนอง นา โมเดล คือทางรอด ด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความพออยู่  พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น อันเป็นบันไดขั้นพื้นฐานของชีวิต และพัฒนาสู่ความเอื้อเฟื้อและขั้นความก้าวหน้า ด้วยการ ทำบุญ ทำทาน การเก็บรักษา/แปรรูป การขาย และการสร้างเครือข่าย และสังคมเราจะกลับสู่สังคมแห่งความเกื้อกูล

🚒สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม โดยนายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้นำชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และประชาชนผู้สนใจ ร่วมกับค่ายพระยอดเมืองขวาง ร่วมกันปลูกข้าว (ดำนา) ปลูกไม้ 5 ระดับ การห่มดิน เป็นต้น และนักพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบ (นพต.) ยังได้จัดการฝึกอบรมการทำปุ๋ยแห้งชาม น้ำชามการจัดกิจกรรมในวันนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

🌈ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม ได้ร่วมจัดทำรายการเพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้ และกำหนดร่วมลงพื้นที่สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

Related posts