ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช ที่ปรึกษาคณบดี และอาจารย์นพดล มณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์รูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับวิทยากรและเปิดการอบรมฯ จัดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช ที่ปรึกษาคณบดี และอาจารย์นพดล มณีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์รูปแบบออนไลน์ หัวข้อ  เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการได้รับเกียรติจาก .กิตติคุณ ร้อยโทหญิงดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย และ รศ.ดร.ปิยะพร ตันณีกุล หัวข้อการวางแผนทำวิจัยเพื่อมุ่งสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ วิทยากรทั้งสองท่านบรรยายในลักษณะพูดคุย และถามตอบเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละท่านสงสัย สร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

Related posts