ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม และคณะมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครปฐม และคณะมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีนสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช /ดร.ดวงใจ คงคาหลวง ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาการจัดการและอาจารย์วีรกิจ อุฑารสกุล รองคณบดี เป็นผู้รับมอบ

Related posts